Służebność przesyłu

W obecnym stanie prawnym występują trzy rodzaje służebności: gruntowa, osobista oraz służebność przesyłu, która została wprowadzona do Kodeksu cywilnego dopiero w 2008 roku.

Służebność przesyłu można ustanowić tylko na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który zamierza wybudować lub do którego należy własność już istniejących urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej, gazu, pary, płynów itp. instalacji i urządzeń.

Prawo służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości obciążonej służebnością, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. Ustanowienia służebności przesyłu może żądać zarówno właściciel nieruchomości jak i właściciel urządzeń przesyłowych, jeżeli jest ona konieczna do prawidłowego korzystania z urządzeń przesyłowych. Ustanowienie służebności można dokonać umownie, z zachowaniem formy aktu notarialnego albo na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Znaczna część przedsiębiorców przesyłowych nadal powszechnie korzysta bezumownie i nieodpłatnie z cudzych gruntów. Ten stan rzeczy w ostatnich dwóch latach stał się obszarem coraz bardziej intensywnych działań wyspecjalizowanych firm i kancelarii prawniczych.

Naszym zadaniem jest zajęcie się, na zlecenie właścicieli dotkniętych tym procederem, unormowaniem stanów prawnych nieruchomości i ustanowieniem na nich służebności przesyłu wraz prawem właścicieli nieruchomości do wynagrodzenia – często pokaźnego i bardzo zadowalającego. Dochodzimy także wynagrodzeń za miniony okres bezumownego korzystania z gruntu.

Chcesz uzyskać informacje w sprawie ustanawiania służebności przesyłu?
Chcesz aby ktoś profesjonalnie zajął się Twoją sprawą i uzyskał dla Ciebie wynagrodzenie?
Zgłoś się, zadzwoń, napisz do nas.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zdecydowana większość linii przesyłowych nie została wybudowana za zgodą właścicieli gruntu. Słupy energetyczne, rury kanalizacyjne, wodne i gazowe oraz inne linie przesyłowe spotkać można niemalże wszędzie: na gruntach rolnych, działkach rekreacyjnych, nieruchomościach mieszkalnych, przemysłowych, usługowych, w lasach. Także na terenach gminnych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych.

Osoby, które są właścicielami takich nieruchomości mają prawo wystąpić do przedsiębiorcy przesyłowego o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu lub usunięcia urządzeń przesyłowych z jego nieruchomości.

Z roszczeniami do przedsiębiorcy przesyłowego z tytułu bezumownego korzystania z gruntu można występować maksymalnie za ostatnie 10 lat w przypadku osób fizycznych i 3 lat w przypadku podmiotów gospodarujących.

Chcesz uzyskać informacje w sprawie ustanawiania służebności przesyłu?
Chcesz aby ktoś profesjonalnie zajął się Twoją sprawą i uzyskał dla Ciebie wynagrodzenie?
Zgłoś się, zadzwoń, napisz do nas.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć właściciele nieruchomości za ustanowienie służebności przesyłu?

Właściciele gruntów, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, takie jak słupy, linie energetyczne, transformatory czy też rury gazowe, mogą liczyć na odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Uwaga

Jeżeli instalacje przesyłowe są na Twojej działce od ponad 30 lat to możliwym i skutecznym będzie dochodzenie tylko wtedy, gdy instalacje i urządzenia przesyłowe były w tym okresie 30-letnim modernizowane a przebieg linii lub posadowienie obiektów uległo zmianie co najmniej o 1,5 m. Jeśli od 30 lat słupy, rury, gazociągi są umieszczone na Twojej działce w tym samym miejscu i bez przerwy funkcjonują to raczej nie ma szansy na skuteczne uzyskanie wynagrodzenia.